2559_06_18-19_praeminkhaawrrnsilp_287629 2559_06_18-19_praeminkhaawrrnsilp_287729 2559_06_18-19_praeminkhaawrrnsilp_2811129 2559_06_18-19_praeminkhaawrrnsilp_283829

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักกวีน้อยเมืองนคร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินค่าวรรณศิลป์” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มและสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตัดสินการประกวดร้อยกรอง และเพื่อสร้างคณะกรรมการที่มีศักยภาพในการร่วมตัดสินการแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตลอดจนเป็นการบริการด้านวิชาการแก่สังคม

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม อาจารย์เจริญศรี บุญสว่าง สำนักกวีน้อยเมืองนคร และอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการและความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์

ในปีนี้มีคณะครูและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 77 คน โดยแบ่งเป็นผู้สนใจทั่วไป 42 คน และบุคคลที่ได้ให้การอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ จำนวน 35 คน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์ในครั้งนี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งในการสนับสนุนและเชิดชูคุณค่าวรรณกรรมประเภทร้อยกรองให้มีความเฟื่องฟูและอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

Facebook Comments Box