DSC_3574

DSC_3575

DSC_3741 DSC_3722 DSC_3662

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่๑๔ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และอนุรักษ์ส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดเพลงบอกในหมู่เยาวชน ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยมีคณะเพลงบอกจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประกวดกว่า ๔๐ คณะ โอกาสนี้ รองศาสตารจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน และ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การดำเนินจัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่๑๔ พ.ศ.๒๕๕๙ ในปีนี้ เป็นกิจกรรมที่มีความพิเศษกว่าทุกปีเพราะถือเป็นการทอกเพลงบอกเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยกำหนดให้มีการทอกเพลงบอกในหัวข้อ “ปลูกไทยในแบบพ่อ” เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายพัฒนาประเทศไทยเพื่อความอยู่ดี กินดีและความผาสุกของชาวไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากปราชญ์เพลงบอก ครู อาจารย์และนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า เพลงบอกเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคใต้ที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ ราว พ.ศ.๒๓๐๐ และเพื่อให้เพลงบอกยังคงอยู่ต่อไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่เพลงบอกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการทอก(ขับร้อง)เพลงบอก ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และการจัดให้มีการประกวดเพลงบอก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ตระหนักถึงพันธกิจการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการ ตามปรัชญาของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ที่ว่า “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ใช้มิติด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นฐานในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา” เพราะถือว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความปรองดองและความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว เกิดพลังสามัคคีของคนในชาติเพื่อสรรค์สร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านต่อไป

อนึ่ง การจัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๕๙ ในครั้งนี้ มีคณะเพลงบอกจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมประกวด ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ๑๓ คณะ ระดับมัธยมศึกษา ๑๕ คณะ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป(อายุไม่เกิน ๒๐ปี) จำนวน ๑๘ คณะ

Facebook Comments Box