ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

“สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน”

มิติทางวัฒนธรรมได้รับการประกาศให้เป็นเสาหลักหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC) หมายถึงว่ามิติทางวัฒนธรรมจะต้องมีส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นหนึ่งและความเข้มแข็งให้แก่ประคมอาเซียน ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นความเข้มแข็งที่สามารถส่งเสริมการแข่งขันกับประชาคมอื่นได้

โครงการปราชญ์ไทยภาคใต้ คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานด้านด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ กวีพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน ครู อาจารย์ ข้าราชการ ที่มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง อีกทั้งยังดำรงตนเป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ

ศิลปะการแสดง  (Performing Arts) เป็นสาขาหนึ่งใน ๗ ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง  การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อ ผ่านทางเสียง ได้แก่ การขับร้อง หรือการเล่นดนตรี และทางร่างกาย เช่น การร่ายรำ การเชิด การเต้น การแสดงท่าทาง ฯลฯ  ศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่นิยมและมีชื่อเสียงที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคใต้ที่สำคัญ ได้แก่ มโนราห์  เป็นศิลปะการแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ได้อย่างดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนโบราณ มีร่องรอยแหล่งโบราณคดีซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแหล่งโบราณสถานตุมปัง และโบราณสถานบ้านเนินอิฐ แหล่งโบราณสถานบ้านเขาคา แหล่งโบราณสถานวัดมเหยงคณ์ และแหล่งโบราณสถานบ้านโมคลาน เพื่อนำผลจากการหาค่าอายุมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงเส้นทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ Walailak Abode of Culture Journal, รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง