การศึกษาวิเคราะห์อิฐเพื่อกำหนดอายุแหล่งโบราณตามเส้นทาง ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน

(Thermoluminescence dating: TL)

นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเป็นเมืองที่มีทำเลที่ตั้งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยทิศตะวันออกติดทะเลฝั่งอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช ส่งผลให้เป็นเมืองท่าการค้า และศูนย์กลางการปกครองในแถบพื้นที่แหลมมลายู โดยมีชื่อเสียงรู้จักในนาม “ตะมะลิง” (Tambalingam) มาไม่น้อยกว่า 1,800 ปีมาแล้ว จึงส่งผลให้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ไว้มากมาย  ทั้งมรดกด้านศิลปะการแสดงที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่น หนังตะลุง โนรา ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมสำหรับขัดเกลาและหล่อหลอมผู้คนในสังคม อีกทั้งมีแหล่งมรดกด้านสถาปัตยกรรมและโบราณสถานที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้มาช้านาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนโบราณ มีร่องรอยแหล่งโบราณคดีซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแหล่งโบราณสถานตุมปัง และโบราณสถานบ้านเนินอิฐ แหล่งโบราณสถานบ้านเขาคา แหล่งโบราณสถานวัดมเหยงคณ์ และแหล่งโบราณสถานบ้านโมคลาน เพื่อนำผลจากการหาค่าอายุมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงเส้นทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเรื่องเล่า (Story) เกี่ยวกับเส้นทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นำไปสู่องค์ความรู้และพัฒนาเป็นข้อมูลในเชิงท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ของแหล่งโบราณสถานตุมปัง แหล่งโบราณสถานบ้านเนินอิฐ แหล่งโบราณสถานบ้านเขาคา แหล่งโบราณสถานวัดมเหยงค์ และแหล่งโบราณสถานบ้านโมคลาน เพื่อยกระดับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของภาคใต้ในการเชื่อมโยงและนำไปสังเคราะห์อธิบายประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างโบราณสถานตุมปังในมิติสังคม วัฒนธรรม การ โครงสร้างสันนิษฐาน และอื่น ๆ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำมิติทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีไปเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศึกษาวิเคราะห์อิฐเพื่อกำหนดอายุแหล่งโบราณตามเส้นทาง ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence dating: TL)

ขอบเขตโครงการ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการกำหนดอายุแหล่งโบราณสถานด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence dating: TL) ของแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดแบ่งขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

  1. แหล่งโบราณสถานตุมปัง
  2. แหล่งโบราณสถานบ้านเนินอิฐ
  3. แหล่งโบราณสถานบ้านเขาคา กำลังดำเนินการ
  4. แหล่งโบราณสถานวัดมเหยงค์ กำลังดำเนินการ
  5. แหล่งโบราณสถานบ้านโมคลา  กำลังดำเนินการ
Facebook Comments Box