ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ (Articles) ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนำ เนื้อหา บทสรุปและเอกสารอ้างอิง
3. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ Walailak Abode of Culture Journal

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ Walailak Abode of Culture Journal, รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับต่อ 1 ปี
ฉบับที่ 1 ( เดือนมกราคม – มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

การรับต้นฉบับบทความ
ตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์   
เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

มาตรฐานวารสาร
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว.  กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องจัดเตรียมต้นฉบับอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยผู้อ่านและผู้เขียนไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน 

 

Facebook Comments Box