Home / บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์ ASEAN Fabrics Changes, Adaptation, and Creativity ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ปาฐกถาพิเศษ “ภูษาอาเซียน” การจัดเสวนาประเด็น “ภูษาอาเซียน” …

Read More »

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒

ขอเชิญชวน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม Foods In ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ สำหรับผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ส่งบทความเข้าร่วมได้ ในกรอบเนื้อหาอาหารกับความสัมพันธ์ในอาเซียน อาหารในมิติภูมิปัญญา …

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Binder1 สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อแนะนาการเตรียมต้นฉบับ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ข้อแนะนาการเตรียมต้นฉบับ      เวลาเผยแพร่ เป็นวารสารที่เผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ      ฉบับที่ ๑ (เดือนตุลาคม – มีนาคม) และ ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน – กันยายน) สถานที่ติดต่อ – สถานที่ส่งบทความ      อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672508-10, 075-672550 โทรสาร 075-672507 หรือ E-mail: cultural.wu@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก 080-145-1064 เจ้าของวารสาร     …

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในการสัมมนาวิชาการนาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนประจำปี 2559

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในมิติทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อในด้านหนึ่งประเทศต่างๆยังคงเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมตนเองในการที่จะสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผู้คนในประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เกิดมิติใหม่ๆที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคม จึงกำหนดจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ “นาฏยคีตาอาเซียน : การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์” ขึ้น ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถแสดงบทบาททางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายในการสร้างประชาคมอาเซียนต่อไป ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในการสัมมนาวิชาการนาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนประจำปี ๒๕๕๙ ในประเด็น“นาฏยคีตาอาเซียน : การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์” ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งวันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรุณาส่งบทความมายัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: pennapa.waiya@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ …

Read More »