Walailak Abode of Culture Journal หรือ CJWU (ISSN 228 204X) เป็นวารสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2000 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีแผนยกระดับและการบริหารจัดการวารสารเพื่อมุ่งสู่วารสารระดับนานาชาติ เน้นการบริหารจัดการวารสารและการวางเป้าหมายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในด้านการเข้าถึงข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม(SDG11.2.2: Public access Libraries) 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Facebook Comments Box