ศิลปะการแสดงท้องถิ่นภาคใต้

ศิลปะการแสดงโนรา

การแสดงโนรา เป็นศิลปะการแสดงการร่ายรำที่มีชีวิตงดงาม ขับร้องโดยใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ พร้อมกับดนตรีประกอบจังหวะที่เร้าใจ และเครื่องแต่งกายที่วิจิตรประณีต มีรากสืบทอดมาจากความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนในภาคใต้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงโนรา จึงสร้างเครื่องข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับงานด้านเผยแพร่องค์ความรู้โนราเพื่อรองรับการเสนอโนราขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้กลยุทธ์หลัก (Key strategies) ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ (Raising awareness) และการรับรู้ (Perception) ศิลปะการแสดงโนรา ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และโรงเรียน โดยการสร้างช่องทางการเรียนรู้ศิลปะการแสดงโนราในรูปแบบออนไลน์ อันจะนำไปสู่กระบวนการในการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ “ศิลปะการรำมโนห์รา” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  95.50%

ข่าวการจัดกิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมศิลปะการรำมโนห์รา อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านปักษ์ใต้
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “การรำมโนห์รา”
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการรำโนรา ประจำปี 2562

 

พัฒนาหลักสูตรศิลปะการแสดงโนราพื้นฐานสำหรับเยาวชน จำนวน 4 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรรำโนรา  ดนตรีโนรา การร้องกลอนโนรา  และพรานโนรา

ข่าวการจัดกิจกรรม
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการฝึกอบรมมโนราห์ออนไลน์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล. ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น

พัฒนาหลักสูตรศิลปะการแสดงโนราในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรรำโนรา  ดนตรีโนรา การร้องกลอนโนรา  และพรานโนรา

ข่าวการจัดกิจกรรม
เตรียมพบกับการเรียนโนราในรูปแบบออนไลน์ (หลักสูตรร้องกลอนโนรา)
เตรียมพบกับการเรียนโนราในรูปแบบออนไลน์ (หลักสูตรพรานโนรา)