อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล.
ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตรศิลปะการแสดงโนราพื้นฐานสำหรับเยาวชน

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดทำร่างหลักสูตร  การแสดงโนราเบื้องต้น เพื่อเสนอพิจารณารับรองมาตรฐานจากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญและมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น จึงเป็นที่มาในการการจัดทำร่างหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้นในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและศิลปินโนราพื้นบ้าน จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์, อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน, อาจารย์วิระเดช ทองคำ, อาจารย์ศุภชัย รักสกุล, อาจารย์วินัส ทองรัตน์, อาจารย์ไพลิน อินทกาล อาจารย์ณัฐพล หวานนวล, อาจารย์วัฒนพล จาระโห และโนราเกสร เขตนิคม ร่วมจัดทำร่างหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น เนื้อหาของหลักสูตรเน้นให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการแสดงโนรา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนรา จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างมาตรฐานหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น เพื่อเป็นต้นแบบในการอบรมการแสดงโนราเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่การแสดงโนรา เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำ

สำหรับผู้ที่สนใจอบรมการแสดงโนราเบื้องต้น สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ https://cultural.wu.ac.th หรือ Facebook อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box