อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ  “กวี  นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน”  ในวันศุกร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม  ๔  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ  ๕๐๐  บาท  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว  

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครไปยัง  คุณสายฝน  จิตนุพงศ์  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  จักขอบพระคุณยิ่ง

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดและใบสมัคร<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์ 081-970-0773

 

 

Facebook Comments Box