ผลการตรวประเมินหน่วยงาน ผลการตรวจประเมินตนเอง
ผลการประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 2/2561 self-audit ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ผลการประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 1/2562  self-audit ประจำเดือนมกราคม  2562
ผลการประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 2/2562  self-audit ประจำเดือนมิถุนายน  2562
ผลการประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 1/2563 (ได้รับการยกเว้น) self-audit ประจำเดือนมีนาคม 2563
ผลการประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 2/2563 (ได้รับการยกเว้น) self-audit ประจำเดือนสิงหาคม 2563

 

Facebook Comments Box