มวล.ยึดหลักการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดำเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยโดยการควบคุมของสถาปนิกและวิศวกร ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดส่วนอาคารสถานที่ โดยในการควบคุมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินงานภายใต้กฎกระทรวงควบคุมอาคาร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ทั้งนี้การก่อสร้างหมายถึง การปลูกสร้างอาคารขึ้นใหม่ และการดัดแปลง รื้อถอน ปรับปรุง ติดตั้ง ต่อเดิม อาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

ซึ่งการควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ SDG ที่ 11.4.8 Planning development – new build standards การก่อสร้างอาคารโดยมีมาตรฐาน