มวล.เตรียมแผนความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัยกับหน่วยงานภายนอก

sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สอดคล้องกับ SDG ที่ 11.4.7 Local authority collaboration regarding planning and development ความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญกับการสร้างเมืองมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมี มีเป้าหมายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้วางแผนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวางแผนและการพัฒนาการก่อสร้างที่พักอาศัย รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่แพง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สำนักงานอัยการสูงสุด 4 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการร่วมทุนพื้นที่พาณิชย์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. โครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ
  3. โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน้ำ ณ สวนวลัยลักษณ์
  4. โครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์