ลักษณานิเวศหอพักนักศึกษา  มวล. ตอบโจทย์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และสอดคล้องกับค่านิยม กตัญญู รู้วินัย ใจอาสาและพัฒนาภาวะผู้นำ โดยใช้หอพักนักศึกษาเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว และเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้พื้นฐานการปรับตัวด้านการเรียน การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ (SDG 11 Sustainable Cities and Communities)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมหอพักในราคาย่อมเยาว สามารถแบ่งหอพักออกเป็น 4 ประเภท คือ

หอพัก Superior อัตราค่าธรรมเนียม 2,700 บาท/คน/ภาคการศึกษา เฉลี่ยเดือนละ 675 บาท/เดือน
หอพัก Deluxe อัตราค่าธรรมเนียม 4,800 บาท/คน/ภาคการศึกษา เฉลี่ยเดือนละ 1,600 บาท/เดือน
หอพัก Suite อัตราค่าธรรมเนียม 4,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท/เดือน
หอพัก Residence อัตราค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/ห้อง/เดือน เฉลี่ยเดือนละ 1,666 บาท/เดือน

จากการสำรวจอัตราค่าบริการหอพักเอกชนที่ให้บริการรายรอบมหาวิทยาลัย มีค่าธรรมเนียมต่อเดือนอยู่ที่ ราคา 2,500-5,000 บาท ซึ่งเมื่อเทียบราคาหอพักภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ราคาถูกกว่าภายนอกถึง 4 เท่า

sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยทุกหอพักจะมีที่ปรึกษาประจำหอพักทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้านดุจญาติมิตร ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ สุขภาพ การเรียน การใช้ชีวิตในหอพัก ฯลฯ และให้การช่วยเหลือนักศึกษาในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย พร้อมสนับสนุนให้มีกิจกรรมดี ๆ ภายในหอพัก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างประชาคมชาวหอพัก เช่น กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการหอพัก กิจกรรมเปิดหอสัมพันธ์ กิจกรรม 5ส หอพัก กิจกรรมรูมเมทและรับขวัญน้องหอพัก เป็นต้น

ภายในเขตหอพักนักศึกษา จะมีสาธารณูปการครบครัน อาทิ ศูนย์อาหารช่อประดู่ ร้านสะดวกซื้อ พื้นที่สาธารณะสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ลานธรรม ลานกิจกรรม ลานออกกำลังกาย สนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล ที่จอดรถ และภายในหอพักจะมีเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตู้กดน้ำดื่ม ห้องโถงสำหรับนั่งอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมภายในหอพัก (Co-working Space) ฯลฯ ภายในห้องพักจะมี ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เตียงนอน และมีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN) ให้บริการทุกห้องพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นหลักสำคัญ บุคคลภายนอกที่จะเข้าในเขตพื้นที่หอพักนักศึกษาจะต้องทำการแลกบัตรผู้มาติดต่อ (Visitor) อีกทั้งเขตพื้นที่หอพักนักศึกษาจะมีรั้วรอบทุกทิศ พร้อมควบคุมความปลอดภัยการเข้าหอพักด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักและควบคุมความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง