“วลัยนิวาส” ที่พักบุคคล สะดวก สะอาด ปลอดภัย ในราคาที่ย่อมเยาว์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสวัสดิการที่พักสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่พักและการเดินทางมาปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติและลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร สำหรับสวัสดิการที่พักบุคลากร เป็นส่วนในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร ์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยเสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมืองซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็น Residential University ซึ่งตรงกับการขับเคลื่อน SDG ที่ 11.4.4 Affordable housing for employees

โดยที่พักมี 3 ประเภท คือ ห้องชุดบุคลากรโสด (สำหรับพนักงานโสด)  ห้องชุดบุคลากรครอบครัว (สำหรับพนักงานที่มีคู่สมรส) และบ้าน (สำหรับพนักงานที่มีคู่สมรสและมีบุตร) ซึ่งใน 5 ปี แรก ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบริการที่พักฟรีให้กับบุคลากร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมที่พัก ส่วนค่าน้ำค่าไฟ คิดค่าใช้จ่ายตามจริง  และเมื่อครบกำหนด 5 ปี  หากบุคลากรมีความประสงค์จะพักต่อจะมีค่าธรรมเนียมที่พัก ดังนี้

sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องชุดบุคลากรโสด

เดือนละ 700 บาท (วลัยนิวาส 1,2,3,4)
เดือนละ 2,500 บาท (เรือนวลัย และ วลัยนิวาส 5)

 

sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องชุดบุคลากรครอบครัว

เดือนละ 1,300 บาท

sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บ้านพัก

เดือนละ 2,700 บาท

และมีค่าบริการส่วนกลางประจำที่พักทุกประเภท เดือนละ 500 บาท

sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sdg11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์