Work from Home ปลอดภัยในสถานการณ์
แพร่ระบาด COVID-19

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยนั้น

สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงพบเชื้อและผู้ป่วยจำนวนมาก แม้ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาโดยรวม จึงมีการกำหนดมาตรการในการทำงานสำหรับบุคลากร โดยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ปฏิบัติงานตามมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน

สนันสนุนการทำงานระยะไกลเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ จึงมีการสนับสนุนการทำงานระยะไกลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดระยะเวลาในการเดินทาง อาทิ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ( Video Conference) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างสถานที่กันสามารถทำการประชุมร่วมกันได้ หรือจะเป็นในส่วนของการทำงานผ่านโปรแกรมรีโมทระยะไกลของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถทำงานด้านไอที แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งยังทำให้การตรวจสอบและดูแลคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกด้วย

ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) รวดเร็ว ทันสมัย
ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

SDG11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Walailak University Digital Office Management System : DOMS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นองค์กรในกำกับของรัฐที่มีสมรรถนะสูง สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการงานที่ทันสมัย ขั้นตอนการทำงานกะทัดรัด โดยในแผนพัฒนาระยะที่ 1 (ปี 2560 – 2564) ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องมีระบบบริหารจัดการสำนักงานไร้กระดาษ ซึ่งระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทันสมัย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน เพราะมีวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (eSignature) ในกระบวนงานจัดทำเอกสารเพื่อลงนาม การพิจารณาสั่งการ การให้ความเห็น การอนุมัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขจัดปัญหาเรื่องการทำงานแบบเดิมที่ต้องลงนามในกระดาษ และต้องทำงานในสำนักงานเท่านั้น จึงไม่มีความสะดวกหากบุคลากรหรือผู้บริหารอยู่นอกพื้นที่         หวังว่าระบบการทำงานนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของความก้าวหน้าของระบบ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยที่ต่อเนื่องมาจากระบบ e-Office และอีกหลายงานที่ต้องร่วมกันพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกในอนาคต

Facebook Comments Box