มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ได้กำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับแผนการพัฒนาประเทศตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 36 เป้าประสงค์ 94 ตัวชี้วัด และ 78 กลยุทธ์ โดยได้การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข ดังนี้

SDG11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
SDG11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งจัดการจราจรภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่จอดรถให้เป็นระเบียบ วางแผนจัดทําที่จอดรถทุกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวมถึงให้ความสําคัญกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ดำเนินงานระบบจราจร มีศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีพนักงานปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV และมีห้องสําหรับควบคุมและมีพนักงานปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง จัดระบบควบคุมความปลอดภัยโดยการจัดทําทะเบียนผู้ใช้รถและสติกเกอร์ผ่านเข้า – ออก เพื่อการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น มีการควบคุมเส้นทางที่เปิด – ปิดพิเศษ และได้พัฒนาระบบจราจรในของถนนและลานจอดบริเวณ อาคารเรียนรวม เพื่อทําถนนสําหรับเชื่อมต่อกับลานจอดและเส้นทางสําหรับรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณระหว่างอาคารเรียนรวม 1 – 3 และระหว่างอาคารเรียนรวม 5 – 7 บริเวณทางแยก-ทางร่วม เช่น วงเวียนหน้าอาคารกิจกรรมและอาคารสโมสร

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมให้ความรู้กฏหมาย วินัยจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัย และขบวนคาราวานรณรงค์สวมหมวกนิรภัยรวม 6 ครั้ง มีนักศึกษาเข้าร่วม 1,706 คน และประสานงานรักษาความปลอดภัย ตั้งจุดตรวจกวดขันการสวมหมวกนิรภัย ทางเข้าออกมหาวิทยาลัยและหอพัก โดยบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักศึกษา

ดําเนินงานระบบยานพาหนะ มีระบบการขอใช้รถ E-Car Walailak University เพื่อให้การดําเนินงานสะดวกรวดเร็วทั้งผู้ขอใช้บริการและผู้ให้บริการ ลดการทํางานที่ซับซ้อนและทันต่อการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ

รณรงค์
ขับขี่ปลอดภัย

Electric Shuttle Bus Service
Walailak University provides 16 elecitric shuttle buses for staff and one electric golf cart for students and staff. There are 5 routes of shuttle services including the campus, the student and staff dormitory area, the sports stadium, hospital, libraly, Walailak Park, and the front area of university. It starts 7 am – 9 pm every day. Basically, on each day the bus services can serve an average of 6,414 passengers  and operate about 628 rounds throughout the campus. You can check and follow up the electric buses though the E bus tracking in working hours.

Pedestrian Path Policy on Campus
Walailak University has had the Walk-for-Health campaign since the beginning of the university foundation because all buildings were designed to connect to each other. The buildings are connected by the Covered Walk Way covered by roofs. It is for students and staff to walk and ride a bike through the Covered Walk Way. Moreover, the covered way has the light system throughout the route, so you can travel safely.

Zero Emission Vehicles (ZEV) Policy on Campus
The campaign of Walailak University is to encourage staff to commute by bus in the pattern called Carpool. It provides the electric shuttle buses for staff to commute because the university has a large area, so when there is an activity on the campus, the staff can go there by the electric buses. It aims to decrease the use of personal cars.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://green.wu.ac.th/transportation/

SDG11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์