ทุนสนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ดำเนินภารกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจ 1 ใน 4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของศิลปะและวัฒนธรรมวัฒนธรรม โดยในแต่ละปีจะมีการเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและงบประมาณในแต่ละโครงการ

โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้มีการกำหนดแผนงานที่สำคัญออกเป็น 3 หมวดกิจกรรม คือ 1) ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2) อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 3) ส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิต และมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเพื่อส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ทุนขับเคลื่อนภารกิจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทุนสนับสนุนภารกิจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ดำเนินภารกิจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจ 1 ใน 4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของศิลปะและวัฒนธรรมวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสืบทอดมรดกทางด้านภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย 2) เพื่อพัฒนาทักษะ และยกระดับมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา 3) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อันจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป 4) เพื่อก่อให้เกิดเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5) เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างชุมชน ประชาชนในการนำหลักทางวิชาการและทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้าใจและเหมาะสม 6) เพื่อเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดดังตาราง
ปีงบประมาณ University expenditure University expenditure on arts and heritage
2562 1,733,917,426.15 2,834,100