อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมดินแดนโบราณสถานตุมปัง
(Ancient Land)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ดินแดนโบราณสถานตุมปัง” (Ancient Land) ในช่วงวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2561 ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานตุมปัง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง” (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโนยีที่ผสมผสานโลกในความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน เสมือนได้ย้อนเวลากลับไปในพุทธศตวรรษที่ 18 แหล่งโบราณสถานที่ฝังแน่นด้วยประศาสตร์ ร่องรอยศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ทั้งไศวนิกายและไวษณพนิกาย โดยสามารถดาวโหลด Application ผ่านทางโทรศัพท์ Smart Phone เป็นการเรียนรู้โบราณสถานในมิติใหม่ที่จะสร้างประสบการณ์ในอีกหนึ่งรูปแบบ เพื่อให้การชมโบราณสถานตุมปังมีความตื่นเต้นกับบรรยากาศที่ผสมผสานโบราณสถานตุมปังในยุคปัจจุบันและโบราณสถานในยุคอดีต โดยการย้อนเวลานั่งรถโบราณจากอาคารไทยบุรีไปสู่โบราณสถานตุมปังและเดินผ่านซุ้มประตูทางเข้าเสมือนซุ้มมิติของกาลเวลา นำชมโดยยุวมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ถ่ายภาพชุดไทย ณ โบราณสถานตุมปัง

กิจกรรมที่ 2 นำชมโบราณสถานตุมปัง โดยยุวมัคคุเทศก์

บริการนำชมโบราณสถานตุมปัง โดยยุวมัคคุเทศโบราณสถานตุมปังที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง มีทั้งหมด ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนำชมด้วยระบบการชมระบบเสมือนจริง

ด้วย Application ผ่าน สมาร์ทโฟน เปิดมิติใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานตุมปัง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง” (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโนยีที่ผสมผสานโลกในความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน เสมือนได้ย้อนเวลากลับไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แหล่งโบราณสถานที่ฝังแน่นด้วยประศาสตร์ ร่องรอยศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ทั้งไศวนิกายและไวษณพนิกาย โดยสามารถดาวโหลด Application ผ่านทางโทรศัพท์ Smart Phone เป็นการเรียนรู้โบราณสถานในมิติใหม่ที่จะสร้างประสบการณ์ในอีกหนึ่งรูปแบบ เพื่อจะให้การชมโบราณสถานตุมปังมีความตื่นเต้นกับบรรยากาศที่ผสมผสานโบราณสถานตุมปังในยุคปัจจุบันและโบราณสถานในยุคอดีต

กิจกรรมที่ 4 ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ก่อนเดินทางกลับ

การเดินทาง รถไม้ชะเมา รับส่ง จากอาคารสถาปัตยกรรม – โบราณสถานตุมปัง
แบ่งออกเป็น 4 รอบ (รองรับผู้โดยสารได้รอบละ 25 คน)
-รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.
– รอบที่ 2 เวลา 11.00 น.
– รอบที่ 3 เวลา 13.00 น.
– รอบที่ 4 เวลา 15.00 น.

“ดินแดนโบราณสถานตุมปัง” (Ancient Land) เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ซึ่งโบราณสถานตุมปังตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแหล่งศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญของนครศรีธรรมราช และแหล่งศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งด้านพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่โบราณสถานตุมปัง โดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้แนวคิดการวางเป้าหมายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (SDG11.2.1: Public access to buildings) ทั้งนี้โบราณสถานตุมปังได้เปิดให้บริการให้เยาวชน ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ

Facebook Comments Box