ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติท้องถิ่นภาคใต้

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติและทรัพยากรของท้องถิ่นภาคใต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากร และพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากร โดยดำเนินการสนันสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรของท้องถิ่นภาคใต้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ” รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 

ข่าวการจัดกิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ รุ่นที่ 13

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโบราณวัตถุที่ขุดพบในแหล่งโบราณสถานตุมปังด้วยวิธี 3D Laser Scanner ณ สำนักศิลปากรที่ 12นครศรีธรรมราช
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 

 

ข่าวการจัดกิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จับมือหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดทำข้อมูลโบราณวัตถุที่ขุดพบในแหล่งโบราณสถานตุมปังด้วยวิธี 3D Laser Scanner

อบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักศึกษาอบรมเทคนิคการเป็น ยุวมัคคุเทศก์ ให้ความรู้และนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยระบบการนำชมแบบภาพเสมือนจริงด้วยระบบสามมิติ AR Toompung เพื่อเตรียมพร้อมเปิดแหล่งเที่ยวด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ผ่านกระบวนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ พัฒนานักศึกษาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนผ่านการปฏิบัติจริง สามารถเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานตุมปัง และสามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประวัติของโบราณสถานตุมปังได้

งดเว้นการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19