พิธีกรรมและเทศกาลท้องถิ่นภาคใต้

พิธีทำบุญทวดตุมปัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปังเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันรักษาโบราณสถานตุมปังเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของชาติสืบไป

พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300  คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  85.45%

ข่าวการจัดกิจกรรม
ทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ.2562
ขอเชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2562

พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ลานพิธีโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300  คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  86.81%

ข่าวการจัดกิจกรรม
ขอเชิญทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ.2563

กิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ลานพิธีโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300  คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  98.30%

ข่าวการจัดกิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2564
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วม “ทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2564”

สืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้ถือปฏิบัติ และสืบทอดมรดกประเพณีวัฒนธรรมอันมีค่าให้คงอยู่สืบไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000  คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  90.55%

ข่าวการจัดกิจกรรม
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี “ให้ทานไฟ” ประจำปี พ.ศ.2563
ม.วลัยลักษณ์จัดประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”

งดเว้นการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

งดเว้นการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19