ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

ประเพณีลอยกระทง 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมลอยกระทงเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานมรดกประเพณีที่ดีของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคาตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : WU Green Loy Krathong Festival 2019” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี   
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  93.72%

ข่าวการจัดกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒
ม.วลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทง ส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายง่าย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  90.50%

ข่าวการจัดกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
– ม.วลัยลักษณ์ จัดงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ประชาชนแห่เที่ยวงานคึกคัก

กำหนดจัดงานเดือนพฤศจิกายน 2564

ประเพณีสงกรานต์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานประเพณีสงกรานต์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  92.41%

ข่าวการจัดกิจกรรม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี พ.ศ.2562

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้ในวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีความเป็นไทย
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  94.57%

 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงอาหาร อาคารกิจกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 750คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  90.10%

ข่าวการจัดกิจกรรม
“วลัยลักษณ์สงกรานต์” Delivery ส่งความสุขชุมชนรายรอบ มวล.
– ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2564
นักศึกษาจิตอาสา มวล. ทำความสะอาดพื้นที่จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ฯ

 

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดกิจกรรมในงานประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ซึ่งงานเดือนสิบเป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อมาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ และการรวมตัวของเครือญาติเพื่อทำบุญร่วมกัน มหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีที่สำคัญนี้ ผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.  การประกวดเขียนเรียงความ
2.  จัดประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3
3. การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง
4. เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าร่วมประกวดขบวนแห่หมฺรับในนามเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  

– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  98.46%

ข่าวการจัดกิจกรรม
ผลการประกวดเรียงความ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้”
ผลการประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2562
ขอเชิญประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้”
ขอเชิญร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3

1.  การประกวดเขียนเรียงความ
2.  จัดประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 4
3. เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าร่วมประกวดขบวนแห่หมฺรับในนามเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  

– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน 

ข่าวการจัดกิจกรรม
ขอเชิญประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563
ผลการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษานครศรีธรรมราช คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดหมฺรับ ประเภทกลุ่มสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 4

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสระประดิษฐ์ วัดบนถนน และวัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน 

ข่าวการจัดกิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล. ถวายเทียนพรรษา 3 วัด 3 ตำบล ใน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  30 คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  99.31%

ข่าวการจัดกิจกรรม
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 “ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา รักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย”
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล. ถวายเทียนพรรษา 3 วัด 3 ตำบล

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564 เพื่อถวายเทียนพรรษาและของใช้จำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  30 คน 

ข่าวการจัดกิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการทำความดีเข้าพรรษา

งานบุญทอดผ้าป่า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสถานปฏิบัติธรรมชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ซอย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า  300 คน 

ข่าวการจัดกิจกรรม
มวล. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสถานปฏิบัติธรรมชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานองค์ผ้าป่า ณ วัดประดู่หอม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดสร้างห้องน้ำใหม่ ทดแทนของเก่าที่ชำรุดใช้การไม่ได้
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  400 คน 

ข่าวการจัดกิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นประธานองค์ผ้าป่า ณ วัดประดู่หอม

ประเพณีทอดกฐิน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบผ่านงานกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ณ วัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  91.77%

ข่าวการจัดกิจกรรม
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

1.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดเสนาราม หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

2.คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดแส็งแร็ง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

– มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  2,500 คน 
– มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคิดเป็น  90.40%

ข่าวการจัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเสนาราม
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดเสนาราม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดแส็งแร็ง ประจำปี พ.ศ. 2563