เป้าหมายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณสถานตุมปัง โดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 

การอนุรักษ์  
– อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์อนุรักษ์แหล่งโบราณสถานตุมปังให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจโดยไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

การพัฒนา
– อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดแผนการพัฒนาแหล่งโบราณสถานตุมปังในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย การสนับสนุนการวิจัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี การพัฒนาแหล่งโบราณสถานตุมปังให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าชม การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมภายในพื้นที่โบราณสถานตุม การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยนำเสนอข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดำเนินการของบประมาณจากสำนักงบประมาณในการสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตที่ทันสมัย
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”ภายในมีนิทรรศการเกี่ยวกับโบราณสถานตุมปัง ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ผ่านการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทำสมัย

สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนำมาพัฒนาแหล่งโบราณสถานตุมปังได้อย่างยั่งยืน

 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณสถานตุมปัง โดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 

 • วิจัยโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
 • ดำเนินการจัดทำ Application AR Tumpung พร้อมให้บริการความรู้และนำชมโบราณสถานตุมปังตามอัธยาศัย
 • พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2562

ข่าวการจัดกิจกรรม
– ทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ.2562

 • โครงการศึกษาและจัดทําโมเดลจําลองโครงสร้างสันนิษฐานโบราณสถานตุมปัง
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดก ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2563

ข่าวการจัดกิจกรรม
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร”
ขอเชิญทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 • เตรียมสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”
 • ของบประมาณจากสำนักงบสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”
 • พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2564
 • จัดทำข้อมูลโบราณวัตถุที่ขุดพบในแหล่งโบราณสถานตุมปังด้วยวิธี 3D Laser Scanner
 • ทำความสะอาดพื้นที่โบราณสถานตุมปัง

ข่าวการจัดกิจกรรม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พัฒนาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”
พิจารณาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าต่อสำรวจพื้นก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ฯ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์นัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขับเคลื่อนห้องนิทรรศการภายในอาคารฯ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2564
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จับมือหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดทำข้อมูลโบราณวัตถุที่ขุดพบในแหล่งโบราณสถานตุมปังด้วยวิธี 3D Laser Scanner

ปี 2562

ผู้เข้าชม
0

ปี 2563

ผู้เข้าชม
0

ปี 2564

ผู้เข้าชม
0

** หมายเหตุ เนื่องด้วยในปี 2563-2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ผู้เข้าชมในปีดังกล่าวมีจำนวนลดลง