ประมวลภาพกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2563

พิธีทำบุญตักบาตร 150 หลวงปู่มั่น (19-01-63)

ร่วมเสวนา “นครเมืองพระ” (19-01-63)

ร่วมงานชาตกาล150 หลวงปู่มั่น (20-01-63)

แถลงข่าวงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ (30-01-63)

กวนข้าวมธุปายาส (06-02-63)

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นฐาตุ (08-02-63)

สืบสานประเพณีให้ทานไฟ (14-02-63)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโบราณสถานตุมปัง (22-02-63)

ทอดผ้าป่าศูนย์ปฏิบัติธรรม (23-02-63)

ทำบุญทวดตุมปัง (05-03-63)

มอบทุนสื่อสร้างสรรค์ (16-07-63)

ปรับปรุงหลาทวดตุมปัง (10-08-63)

ทอดกฐิน ณ วัดเสนาราม (09-10-63)

ทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง (20-10-63)

แห่หมรับเดือนสิบ (15-09-63)

ประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (17-09-63)

สืบสานประเพณีลอยกระทง (31-10-63)