ประมวลภาพกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ (09-01-62)

ทำบุญทวดตุมปัง (07-03-62)

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งฯ (27-03-62)

อบรมมโนราห์ (01-04-62)

วลัยลักษณ์สงกรานต์ (09-04-62)

ค่ายเพชรภาษาไทย (01-06-62)

ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน (13-06-62)

แข่งขันร้อยกรองรางวัลถ้วยพระราชทาน (06-07-62)

ประกวดเพลงบอกรางวัลโล่พระราชทานฯ (11-07-62)

ถวายเทียนพรรษา (15-07-62)

ค่ายศาสนสัมพันธ์ (19-07-62)

ประชุมวิชาการนานาชาติ (01-08-62)

ประกวดขับกลอนหนังตะลุง (24-09-62)

ประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (30-09-62)

บุญกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง (01-11-62)

สืบสานประเพณีลอยกระทง (11-11-62)

Facebook Comments Box