Energy and Climate Change

2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Clirnate Change)

  1.  ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยง  หรือปิดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ
  2.  ปิดไฟช่วงพักกลางวันระหว่างเวลา  12.00 – 13.00 น. และปิดสวิตซ์ไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน
  3. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
  4.  เปิดแอร์เวลา 08.30 และปิดแอร์เวลา  16.00 น. ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ  25 องศา เพื่อประหยัดพลังาน
  5. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
Facebook Comments Box