บุคลากรดีเด่น ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 28

อาจารย์วาลุกา เอมเอก

บัณฑิตวิทยาลัย

“ทุกคนสามารถต่อยอดความเป็นไทยตามความสามารถหน้าที่เราเอง 
เราสามารถต่อยอดรักษาวัฒนธรรมได้

นางสาวสุมาลี สุโขพล

ส่วนกิจการนักศึกษา

“ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ให้ได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่อตนเอง ครอบครัว สถาบันและสังคมบ้านเมือง
ในแง่มุมที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง”

2562

2561

2560

2559

2558

2557

Facebook Comments Box