ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นที่ 1หนังสือ เลขระเบียน 0050-0070
ชั้นที่ 2หนังสือ เลขระเบียน 0071-0089
ชั้นที่ 3หนังสือ เลขระเบียน 0090-0110
ลิ้นชักที่ 1
ลิ้นชักที่ 2