ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นที่ 1หนังสือ เลขระเบียน 0001-0018
ชั้นที่ 2หนังสือ เลขระเบียน 0019-0035
ชั้นที่ 3หนังสือ เลขระเบียน 0036-0049
ลิ้นชักที่ 1
ลิ้นชักที่ 2