ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นที่ 1หนังสือ เลขระเบียน 10114-10212
ชั้นที่ 2หนังสือ เลขระเบียน 10213-10345
ชั้นที่ 3หนังสือ เลขระเบียน 10346-10447
ชั้นที่ 4หนังสือ เลขระเบียน 10448-10568
ชั้นที่ 5เอกสารงานศิลปะและวัฒนธรรม