ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นที่ 1ปิ่นโต6เถา
ชั้นที่ 2ที่คว่ำแก้ว1ชุด
ฝาชี5อัน
ชั้นที่ 3ที่รองจาน
ชั้นที่ 4น้ำดื่มแบบขวด 600ml4แพ็ค
ชั้นที่ 5น้ำดื่มแบบขวด 600ml4แพ็ค