ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
40/1อุปกรณ์ทำความสะอาด
40/2แก้วพาลสติก
40/3อุปกรณ์เครื่องครัว
40/4ถาด