ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่ชื่อหนังสือจำนวน หน่วยนับ
ชั้นบน
1สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 18 ฉบับที่ 2 พ.ศ.25613เล่ม
2การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 18 พ.ศ.256229เล่ม
3การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 12 พ.ศ.255710เล่ม
4 คู่มือเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พ.ศ.255810เล่ม
5ดันความจริงสถานตุมปัง พ.ศ.25612เล่ม
6ปราชญ์ชุมชนคนปักษ์ใต้ พ.ศ.256212เล่ม
7สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พ.ศ.2552-25537เล่ม
8สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 11 ฉบับที่ 1 7เล่ม
9 ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ 2 พ.ศ.256225เล่ม
10สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 12 ฉบับที่ 1 18เล่ม
11 วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 1 ฉบับ 21เล่ม
12ปากพนังสังสรรค์ พ.ศ.25571เล่ม
13มหาิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.25451เล่ม
14สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร พ.ศ.25411เล่ม
15สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 13 ฉบับที่ 21เล่ม
16สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 12 ฉบับที่ 21เล่ม
17สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฉบับที่พิเศษ วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ พ.ศ.25531เล่ม
18สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 13 ฉบับที่ 12เล่ม
19นิทรรศน์ตรัสรู้ พ.ศ.25552เล่ม
20สารนิพนธ์ พุทธศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.25501เล่ม
21ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป พ.ศ.25311เล่ม
22ภาษากฎหมายทั่วไป พ.ศ.25111เล่ม
23ขุมความคิด พ.ศ.25291เล่ม
24เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.25491เล่ม
25คู่มือทำวัตรเช้า-เย็น สำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ.25512เล่ม
26แนวทางการดำเนินงาน พ.ศ.25553เล่ม
27คู่มือทำวัตรเช้า-เย็น สำหรับศีลจาริณี พ.ศ.25513เล่ม
28พุทธจักรโลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยศาสนา พ.ศ. 25501เล่ม
29ภาษากับความคิด พ.ศ.25231เล่ม
30จันทรเกษมสาร พ.ศ.25401เล่ม
31จันทรเกษมสาร พ.ศ.25391เล่ม
32ภาษาไทย พ.ศ.25321เล่ม
33 วรรณกรรมเฉพาะท้องถิ่น พ.ศ.25401เล่ม
34ทรายแก้ว ปี 2 ฉบับที่ 21เล่ม
ชั้นล่าง
1สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 15 ฉบับที่ 22เล่ม
2สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 18 ฉบับที่ 22เล่ม
3การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 16 พ.ศ.2561
4เล่ม
4สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 15 ฉบับที่ 14เล่ม
5สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 17 ฉบับที่ 26เล่ม
6่ายเยาวชนรักษ์โบราณสภานภาพเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ พ.ศ.25623เล่ม
7่ายศาสนสัมพันธ์ พ.ศ.256011เล่ม
8การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 17 พ.ศ.256228เล่ม
9Food in ASEAN wisdom and cultura connectivity พ.ศ.256015เล่ม
10ประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 8 พ.ศ.25601เล่ม
11ประชุมวิชาการนานานชาติ เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน พ.ศ.25561เล่ม
12มหลากหลายของวัฒนธรรมไทยภาคใต้ พ.ศ.25562เล่ม
13บัญชีรายรับ-รายจ่ายพอเพียง1เล่ม
14การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 15 พ.ศ.25601เล่ม
15การประกวดเพลงเรือเด็กรางวัลโล่พระราชทาน พ.ศ.25601เล่ม
16การประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน พ.ศ.25531เล่ม
17 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์โบราณสถานเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.25531เล่ม
18มรดกภูมิปัญญาทางวีฒนธรรมของชาติ พ.ศ.25581เล่ม
19วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 1 ฉบับ 11เล่ม
20 ชุดหนังสือ7เล่ม