ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวน หน่วยนับ
ชั้นบน
1เพลงไทยกับในหลวง วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ พ.ศ.25617เล่ม
2 การประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 17 พ.ศ.256277เล่ม
3การประกวดเพลงร้อยเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 3 พ.ศ.256321เล่ม
4การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 15 พ.ศ.256022เล่ม
5แลภาษาดันคุณค่าวัฒนธรรมไทยภาคใต้ พ.ศ.25521เล่ม
6ศึกษาวิเคราะห์ ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น พ.ศ.2552-25531เล่ม
7สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 13 ฉบับที่11เล่ม
8สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 11 ฉบับที่1
1เล่ม
9การประกวดดนตีไทยชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 4 พ.ศ.25541เล่ม
10การประกวดดนตีไทยชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 3 พ.ศ.25531เล่ม
11การประกวดดนตีไทยชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 2 พ.ศ.25521เล่ม
12โครงการสัมนาวิชาการ กวี นักเขียน ภาคใต้กับการสร้างาสรรค์ผลงาน พ.ศ. 25611เล่ม
13การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลโล่พระรนาชทาน ครั้งที่ 12 พ.ศ.25571เล่ม
14การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลโล่พระรนาชทาน ครั้งที่ 11 พ.ศ.25612เล่ม
15การประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 12 พ.ศ.25611เล่ม
16การประกวดเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 4 พ.ศ.25581เล่ม
17ประกวดเพลงร้องเรือเด้กรางวัลถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 2 พ.ศ.25611เล่ม
18การแข่งขั้นร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 16 พ.ศ.25601เล่ม
19การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน คั้งี่ 15 พ.ศ.25571เล่ม
20ประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 6 พ.ศ.25561เล่ม
21การประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทาน ครั้งที่9 พ.ศ.25541เล่ม
22การประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทาน ครั้งที่10 พ.ศ.25541เล่ม
23 วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ พ.ศ.25581เล่ม
24 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์โบราณสถานเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.25581เล่ม
25การประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน พ.ศ.25511เล่ม
26การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 7 พ.ศ.25521เล่ม
27อบรมเชิงปฏิบัติกดารเชิงดนตรีไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ.25591เล่ม
28สารอาศรมวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ พ.ศ.25513เล่ม
29บทเพลงแห่งท้องทุ่ง พ.ศ.25501เล่ม
30รอยพระบาทยาตรายังจารึก พ.ศ.25602เล่ม
31นาข้าว วลัยลักษณ์ พ.ศ.25571เล่ม
ชั้นล่าง
1การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 7 พ.ศ.256119เล่ม
2สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 16 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 255944เล่ม
3สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 16 ฉบับที่ 1 พ.ศ.255854เล่ม