ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวน หน่วยนับ
ชั้นบน
1ค่ายศาสนาสัมพันธ์ พ.ศ. 256144เล่ม
2สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 10 ฉบับที่ 120เล่ม
3Asean and Craft,20181เล่ม
4มโนหรานิบาต พ.ศ.25601เล่ม
5วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2561
30เล่ม
6การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2560 19เล่ม
ชั้นล่าง
1สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 16 ฉบับที่ 129เล่ม
2สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 14 ฉบับ 285เล่ม