ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1หนังสือสำหรับเผยแพร่หนังสือ เลขระเบียน 10569 - 11440