ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการ
27/1
1แท่นหมึกปั้มตรายาง/หมึกเติม
2ลิ้นแฟ้มพลาสติก
3ตัวหนีบ (สีดำ) ขนาดเล็ก
4ตัวหนีบ (สีดำ) ขนาดกลาง
5ตัวหนีบ (สีดำ) ขนาดใหญ่
27/2
1ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด A4
27/3
1กระดาษ A4 70gsm
27/4กระดาษ A4 80gsm