ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
26/1
1ซองจดหมาย มวล.
2ประกาศ มวล.
3บันทึกข้อความ มวล.
4หนังสือภายนอก มวล.
26/2
1ใบยืมเงินทดรอง
2ใบคืนเงินทดรอง
3แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกพื้นที่
4ใบนำส่งเอกสารภายในอาคารบริหาร
5ใบนำส่งเอกสาร ภายนอก อาคารบริหาร
26/3
1ลวดเย็บกระดาษ No.10
2ลวดเย็บกระดาษ No.35
3คลิปหนีบกระดาษ
4เข็มหมุด
5ปากกาเคมี
6ปากกาเมจิก
26/4
1เทปกาวผ้าติดสัน
2เทปกาวสองหน้า 3 M
3สก๊อตเทปใส
4เทปกาวสองหนาแบบบาง
Facebook Comments Box