ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รหัสรายการจำนวนแผ่น
1E001สารคดี ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า 3
2E002สารคดี ชุด พุทธประวัติ 15
3E003เสวนาพื้นบ้านภาคใต้ เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย 6
4E004วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 2547 1737715
5E005สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2 วิถีเพลงลักเลปักษ์ใต้ 169489
6E006สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2 วิถีเพลงลักเลปักษ์ใต้ 169436
7E007สัมมนาพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคใต้ 20-22 เม.ย. 4811
8E008สัมมนาพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคใต้ 20-22 เม.ย. 488
9E009สัมมนาเพลงบอก ศาสตร์-ศิลป์ที่ควรรู้ 176936
10E010วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 48 177382
11E011ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานพัฒนาไทย 24-26 ม.ค. 4630
12E012กีฬามหาวิทยาลัย 8-15 ม.ค. 5113
13E013สัมมนา “อ่านร้อยกรองทำนองไทย” 6-7 ธ.ค. 5011
14E014สื่อพื้นบ้านโนราห์เพื่อการสังคม 5
15E015แลภาษาค้นคุณค่าวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 17-18 ก.ย. 527
16E016สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 วิถีเพลงลักเลปักษ์ใต้ 190717
17E017สัมมนาสื่อพื้นบ้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ 176459
18E018เพลงบอกรางวัลโล่พระราชทาน 2551 10-11 ก.ค. 519
19E019วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 50 184694
20E020งานเดือนสิบ “หนังเลิศฟ้า” 5
21E021วลัยลักษณ์เกมส์ 7-14 ก.พ. 513
22E022ประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 1 1-3 ส.ค. 516
23E023ธรรมธาสรำลึก 100 ปี 24-25 พ.ค. 515
24E024เพลงบอกร้อยกรองภาพนิ่ง 2551 12-13 ก.ค. 515
25E025วันภาไทยวลัยลักษณ์ 52 192053
26E026โครงการศึกษาชีวประวัติ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ 2
27E027สัมมนาร้อยกรองทำนองไทย 15-16 ม.ค. 529
28E028อาจาริยบูชา ล้ออายุพุทธทาสภิกขุ 191442
29E029ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านวัฒธรรม 169881
30E030วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 52 192044
31E031อังคาร กัลยาณพงศ์ 190253
32E032สัมมนาอ่านร้อยกรองทำนองไทย 6-7 ธ.ค. 5011
33E033หนังผวน สำนวนทอง 189025
34E034หนังสามารถ ศ.เคล้าน้อย 189025
35E035แม่บทโนราห์ 15
36E036ประกันสังคม 2
37E037ปฏิรูปการเมือง 2
38E038ธงชาตไทย 2
39E039ราชวงศ์จักรี 2
40E040อาคารเรียนรวม 177293
41E041สัมมนาอ่านร้อยกรอบงทำนองไทย ชุดที่ 1-2 21-22 ม.ค. 5352
42E042กิจกรรมวันภาษาไทย 47 1737716
43E043วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 2551 16
44E044ดนตรีไทย 2553 16
45E045ค่ายโบราณสถานเยาวชนอนุรักษ์ 5-7 มิ.ย. 5313
46E046ประกวดดนตรีไทย 2552 8
47E047เปิดสวนโมกข์กรุงเทพ 195722
48E048สิบสองปันนา 2
49E049รำวงเวียนครก ปี 2552
50E050สัมมนาสื่อพื้นบ้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ 20-23 เม.ย. 583
51E051สัมมนาวิถีเพลงลักเลปักษ์ใต้ ครั้งที่ 3 190718
52E052วันภาไทยวลัยลักษณ์ 195684
53E053วิสาขบูชา ล้ออายุท่านพุทธทาส 27-28 พ.ค. 533
54E054ล้ออายุท่านพุทธทาส 27-28 พ.ค. 5416
55E055ค่ายกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา 8-10 ธ.ค. 51 8-10 ธ.ค. 512
56E056สัมมนาเชิงปฏิบัติการอ่านร้อยกรองทำนองไทย 6-7 ธ.ค. 5022
57E057วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 2554 2
58E058Thai People Tradition 6
59E059ไหว้ครูดนตรีไทย วิทยาลัยนาฎศิลป์ 24 เมย. 531
60E060การประกวดดนตรีไทยและการละเล่นพื้นบ้าน 1
61E061การสัมมนาเชิงปฏิบัติการอ่านร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค 5-6 ก.พ. 6412
62E062บทกวีท่านอังคาร 5
63E063มโนราห์,หนังตะลุง,ตันหยง,รองแง็ง 3
64E064การแบ่งปันเยาวชน 2554 8
65E065พิธีกวนข้าวยาโค 4
66E066ร้องรืเด้ก,รองแง็ง 4
67E067ตามพรลิงค์ 8
68E068รวม spot 6
69E069With Face อิหร่าน 8
70E070แพทย์แผนไทย 6
71E071วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 2553 195687
72E072สัมมนาสื่อพื้นบ้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ 20-28 เม.ย. 483
73E073คปก.งานวิชาการ ส.ศิลป์ 5
74E074เพลงบอก 2553 4
75E075พุทธทาสภิกขุ 8
76E076รำวงเวียนครก ปี 2552 3
77E077ลิเกป่า 9
78E078แข่งขันเพลงบอกเยาวชน 2552 25522
79E079สารคดี วิศิษฏศิลปินปิ่นสยาม 15
80E080ดนตรีไทย 2554 3-4 ก.ย. 5410
81E081แข่งขันหนังตะลุง งานเดือนสิบ 2554 255414
82E082โบราณสถานตุมปัง 254411
83E083หนังตะลุงรุ่งวิเชียร เสียงทอง 25536
84E084บวชพระนวกะ 29-30 พ.ย. 544
85E085สัมมนาเพลงบอก ศาสตร์-ศิลป์ที่ควรรู้ 55 19-20 ม.ค. 558
86E086ล้ออายุท่านพุทธทาส 2023414
87E087สงกรานต์ 201831
88E088ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา 202772
89E089เพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่ฯ 19-20 ก.ค. 554
90E090ประกวดดนตรไทย ครั้งที่ 5 13-15 ก.ย. 553
91E091สัมมนาชาดกและเทศก์มหาชาติ 18-19 ก.ย. 557
92E092วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 202993
93E093สัมมนาสื่อปฎิบัติการฝึกอ่านเขียนบทร้อยกรอง 7-9 ก.ย. 566
94E094ร้องเรือเด็ก แห่หมฺรบ 16-17 ต.ค. 553
95E095ผลการประกวดสารคดีโทรทัศน์ “ศิลปะวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน” 25582
96E096ประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 6 6-7 ก.ย. 563
97E097สัมมนาวิชาการ “ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน” 10-11 ก.ย. 557
98E098สัมนาวิชาการ “ผ้ายก ภานคราแดนใต้” 20-21 ส.ค. 567
99E099ประกวดเพลงบอกรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 12 2-3 ก.ค. 5711
100E100รายการรอบภูมิภาค ตอน โบราณสถานตุมปัง 2-3 ก.ค. 572
101E101พิธีไหว้ครูโนราห์จำเนียร 1
102E102Shadow Play of ASEAN 10-11 ก.ย. 554
103E103ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 2556 25562
104E104ประกวดร้องเพลงเรือเด็ก 2556 25561
105E105ประกวดเพลงบอกเยาวชน 2557 25572
106E106สัมมนาเชิงปฎิบัติการ มโนราห์ ลิเกป่า เพลงบอก 57 25573
107E107นิทรรศการเครื่องถม 2558 25581
108E108ประกวดเพลงบอกอาชีพ 2559 25593
109E109ประกวดเพลงลูกทุ่ง 2557 25571
110E110ผลงานประกวดสื่อสารคดี “เข้าใจศิลปวัฒนธรรมฯ” 25592
111ข้าวโอกาส/วิกฤต-ของชาวนา
112บทบาทอาศรมวัฒนธรรม มวล.
113วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-ลาว
114มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ
115ตอนศึกษาศิลปินแห่งชาติ อังคาร กัลยาณพงศ์
116ตามรอยพระพุทธสิหิงส์
117ตอนภาษาค้นคุณค่า วรรณกรรมไทยภาคใต้
118ประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมืองนครฯ
119เส้นทางวัมนธรรม นคร-สุโขทัย-เชียงใหม่
120อ่านร้อยกรอง ทำนองไทย
121ศิลปพื้นบ้าน ลิเกป่า เพลงบอก
122จากลำพูน สู่แม่ฮ่องสอน
123พุทธศาสนากับศิลปะและวัฒนธรรมที่อยุธยา
124ภาษาไทย ภาษาชาติ(สุนทรียะ ภาษาไทย)
125ตามรอยพรลิงค์ ค้นคว้าความจริงศรีธรรมราชมหานคร
126ตำนานมะฮีสุรีห์ แห่งเกาะลังกาวี
127ตำนานพระนางเลือดขาว
128รู้สำเนียงรู้เสียง ภาษาไทยสี่ภาค
129ชาติพันธุ์ ในสิบสองปันนา
130พรลิลาศ ภูษิตา ล้านนา ดาบเมือง จิตวิญญาณล้านนารับช่วงต่อจากพันธ์ทิพย์
131ทะเลเจดีย์ ที่อาณาจักรพุกาม,ประเพณีบุญวาโชที่มัณฑเลย์,ชเวดากอง ที่ย่างกุ้ง
มัณฑเลย์ พระราชวังสุดท้ายของเมียนมาร์,เยือนหงสาวดี
132ตามรอยพรลิงค์,มะละกา เส้นทางการค้านานาชาติ,คนและวัฒนธรรมในไทรบุรี
คนและวัฒนธรรมไทยในรัฐกลันตัน
133ม.วลัยลักษณ์ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
134กวีศิลป์ แผ่นดินใต้
135ตามรอยพระพุทธศาสนา(อินเดีย,เนปาล)
ตามรอยพระยาตราบาทพระศาสดาลุมพินีวันสถานที่ประสูติ,ตรัสรู้ พุทธคยา,
ป่าอิสิตปนมฤคทายวัน,กุสินารา ปรินิพพาน,คงคามหานที สถานที่คฤหาสน์ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
136ภารกิจทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มวล.
137วิถีวัฒนธรรมไทยดำ จ.เลย,เบิ่งวัฒนธรรม จ.เลย
138ร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค
139กวีซีไรต์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
140เยือนเมืองฟ้า(น่าน) อารยธรรมล้านช้าง
141บอกเล่าเรื่องราวด้วยภาษาไทย
142การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอัมพวา
143วัดอรุณราชวณาราม (มรดกธรรม)
144ตามรอยศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย(บาติก)
145ท้องถิ่นกับการบริการการท่องเที่ยว กรรีศึกษาไทดำทีเดียนเบียนฟู
146มุมมองเปรียบเทียบ ไทย-เวียดนาม กรณีศึกษา ไทดำทีเดียนเบียนฟู
Facebook Comments