ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1ภาพวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ปี 2544-2545
2ภาพการแข่งขันร้อยกรองโล่พระราชทานฯ ปี 2545
3ภาพงานวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2546
4ภาพวิถีลักเลงเพลงปักษ์ใต้ ปี 2546
5ภาพเกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์ ปี 2547
6ภาพการเสวนาโบราณสถานตุมปัง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
7ภาพบันทึกเทปโทรทัศน์
8ภาพศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2551 (เล่ม 1)
9ภาพศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2551 (เล่ม 2)
10ภาพการประกวดเพลงบอกโล่พระราชทานฯ ปี 2545
11ภาพศึกษาดูงานภาคสนาม ปี 2546 (เล่ม 1)
12ภาพศึกษาดูงานภาคสนาม ปี 2546 (เล่ม 2)
13ภาพวิถีลักเลงเพลงปักษ์ใต้ ปี 2546
14ภาพวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ปี 2547
15ภาพการแข่งขันร้อยกรองและเพลงบอกโล่พระราชทานฯ ปี 2547
16ภาพศาสตร์-ศิลป์และครูผู้ส่งเสริม ปี 2548
17ภาพค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ ปี 2547
18ภาพศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
19ภาพค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ ปี 2553
20ภาพวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ปี 2551
21ภาพการขุดแต่งโบราณสถานตุมปัง (เล่ม 1)
22ภาพการขุดแต่งโบราณสถานตุมปัง (เล่ม 2)
23ภาพการขุดแต่งโบราณสถานตุมปัง (เล่ม 3)
24ภาพการสำรวจโบราณสถานอื่น ๆ มวล.
25ภาพการเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง
26ภาพงานประเพณีเดือนสิบ ปี 2546
27ภาพงานวลัยลักษณ์นิทัศน์ ปี 2547
28ภาพการประกวดเพลงบอกโล่พระราชทานฯ ปี 2547
29ภาพศึกษาดูงานภาคสนาม ปี 2546
30ภาพวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ปี 2546
31ภาพการแข่งขันกลอนสด
32ภาพความรุนแรงเชิงโครงสร้างรัฐทุน
33ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2554 (เล่ม 1)
34ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2554 (เล่ม 2)
35ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2554 (เล่ม 3)
36ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2554 (เล่ม 4)