ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

เหมียว

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1CD รายการปริทัศน์วัฒนธรรม ปี 2550-2556
2VCD รายการคุ้ยภาษาหาสาร ตอนที่ 1 -2586
3ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2550 - 2553
4VCD โบราณสถานตุมปัง1กล่อง
5VCD ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สำหรับเผยแพร่3กล่อง