ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1เอกสารโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอท่าศาลา1ลัง
2เอกสารคู่มือการจัดทำเว็บไซต์1ลัง
3เอกสารการจำหน่ายหนังสือ1ลัง
4เอกสารโครงการหนังสือบุด ลอยกระทง เพชรภาษาไทย1ลัง
5เอกสารโครงการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก1ลัง
6เอกสารโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์1ลัง
7กล่องอุปกรณ์จัดกิจกรรมสงกรานต์1ลัง