ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นที่ 1
1CD รายการปริทัศน์วัฒนธรรม ปี 2550-2556
ชั้นที่ 2
1VCD รายการคุ้ยภาษาหาสาร ตอนที่ 1 -2586
ชั้นที่ 3
1ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2550 - 2556
2VCD โบราณสถานตุมปัง1กล่อง
3VCD ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สำหรับเผยแพร่3กล่อง