ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1หนังสือประกอบการวิจัย19เล่ม
2เอกสารการเงิน1ลัง
3สารอาศรมฯ1ตะกร้า
4อุปกรณ์สำรวจพรรณไม้1ลัง