ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1สำเนาอนุมัติโครงการต่าง ๆ ปีงบปัจจุบัน
2สำเนาหนังสืออนุมัติโครงการปีก่อนๆ
3หลักฐานค่าใช้จ่ายโครงการที่กำลังดำเนินการ
4หลักฐานอนุมัติโครงการสำคัญ (แผนยุทธศาสตร์)
5หลักฐานใบเสร็จการยืม/คืนเงินทดรอง
6สมุดบันทึกการประชุม
7เอกสารโครงการอยู่ในระหว่างดำเนินงาน
8เอกสารโครงการอยู่ในระหว่างดำเนินงาน
9เอกสารประชุมคณะกรรมการอาศรมฯ
10งานบุคคลอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
11โครงการหมวดงบสร้างสมรรถนะอาเซียน
12โครงการหมวดงบบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
13กล่องเอกสารแผนงานและงบประมาณ1กล่อง
14กล่องเอกสารงานการประชุม1กล่อง
15กล่องเอกสารงานพัสดุ1กล่อง
16กล่องเอกสารโครงการแข่งขันร้อยกรองฯ1กล่อง