dsc_5812 dsc_5847 dsc_5866

dsc_5795 dsc_5792 dsc_5785

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ วัดประดู่หอม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างกำแพงวัด อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีของนักศึกษาและบุคลากร มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ควรถือปฏิบัติสืบไป

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานและถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีถวายพุ่มกฐินด้วย 

การทอดกฐินถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุ และมีความศรัทธาเลื่อมใสกันว่าเป็น “ยอดของมหากุศล” จนเป็นเหตุนำให้ผู้ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้มหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ จึงนับเป็นโอกาสดียิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างบุญใหญ่ในการทอดกฐินโดยพร้อมเพรียงกับชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน ณ วัดประดู่หอมในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ยังมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสมโภชกฐินฯ ในช่วงค่ำของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อีกด้วย 

ทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประสานรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นจำนวนเงิน 102,510 บาท รวมทั้งปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนและต่างอำเภอมาร่วมทอดกฐินสามัคคี ทำให้มียอดเงินรวมทั้งสิน 201,855บาท ร่วมสมทบทุนถวายวัดประดู่หอมเพื่อสร้างกำแพงวัดต่อไป 

โอกาสนี้ ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำกันในครั้งนี้ อำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

Facebook Comments Box