อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ครั้งที่ 2 “ศิลปะการรำมโนห์รา” เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมการแสดงของภาคใต้ให้คงอยู่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ “ศิลปะการรำมโนห์รา” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษา บุคลากรรวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมจำนวน 55 คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในด้านการศึกษานอกจากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยวิจัยแล้ว หน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมก็ถือเป็นภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่ง ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะการรำมโนห์รา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้อันจะส่งผลให้นาฏศิลป์ไทยได้คงอยู่คู่กับสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมปัจจุบัน 

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีคณะครู วิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการรำมโนห์รามาช่วยฝึกอบรม ทั้งการศึกษากระบวนการรำผสมท่า การรำบทปฐม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์, การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำร่ายหน้าแตร ทำบท โดยอาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน , การฝึกขับกลอนมโนห์ราโดยโนราเพ็ญศรี และโนราเกษรหน้าม่าน /หลังม่าน, การฝึกใช้ดนตรีประกอบการแสดงมโนห์รา โดยอาจารย์วิระเดช ทองคำ นอกจากนี้ยังมีโนราจิณฉิมพงษ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการรำมโนห์ราอีกด้วย 

“มโนห์ราเป็นศิลปะการละเล่นพื้นเมืองที่สืบทอดกันมานานและนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะดูแลรักษาศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้อย่างเช่นมโนห์รานี้ไว้ให้ดีที่สุด และจะไม่ยอมให้หายไปจากแผ่นดินไทยภาคใต้ให้คงอยู่สืบต่อไป ” รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ กล่าว 

 

Facebook Comments Box