รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ ร่วมประกวดในรุ่น ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป กว่า ๑๐๐ คนเข้าร่วม

โดยมีผลการประกวดดังนี้

ประเภท ลูกทุ่งชาย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายธัชนนท์ ศักพันธ์ จังหวัดสงขลา
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายธนพล รักษา จังหวัดชุมพร
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายนวดิษย์ ทองนอก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาววรวรรณ โพธิ์เกาะ จังหวัดกรุงเทพ
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ล้ำเลิศหล้า จังหวัดนครปฐม
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวณัฐลิณี หมัดสมาน จังหวัดกรุงเทพ

ประเภท ลูกทุ่งชาย ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายภูชิตชัย กุศล จังหวัดพิจิตร
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายโกเมศ พรหมเมศร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายพุฒธิวัฒน์ สะท้านธรนิล จังหวัดกรุงเทพ

ประเภท ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาววราภรณ์ วังพรม จังหวัดนครปฐม
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวตรีรดา สิงห์คาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวณัชชา วิชัยดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments Box