มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิดวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานและร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวลัยลักษณ์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในวันนี้ วันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ได้มีการสืบสานมาเป็นเวลายาวนาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทยและเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนด้วย นอกจากนี้ในโอกาสดังกล่าวลูกหลานจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ตนเคารพนับถือ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม มรดกล้ำค่าของคนไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า สงกรานต์เป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วยชุมชนรายรอบของเราจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ยกย่องผู้สูงอายุอันเป็นบุคคลสำคัญของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดี แสดงถึงความมีส่วนร่วมในเทศกาลปีใหม่ไทย ก่อเกิดความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ในส่วนของประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่ตลอดไป 

ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบนี้จึงได้ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์ขึ้นภายใต้แนวคิด วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การละเล่นพื้นบ้าน การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดระบายสี โดยส่วนสื่อสารองค์กร การรณรงค์ให้ลดขยะและใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ รวมถึงการบริการซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

Facebook Comments Box