ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ เพื่อยกย่อง  เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นปราชญ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ให้เป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและผลงานปราชญ์ท้องถิ่นและผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ พร้อมเผยแพร่ประวัติและผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างเป็นระบบ สำหรับการศึกษาวิเคราะห์ผลงานอันเป็นประโยชน์ในเชิงคุณค่าในการรับใช้สังคม รวมถึงการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  

บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อรางวัลจาก “ปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” เป็นรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อความเหมาะสม เพราะเกณฑ์มาตรฐานรางวัลปราชญ์ไทยภาคใต้ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงเห็นชอบให้มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แทน โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

นายบุญเอิบ วรรณคง
เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม  สาขา ศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
 
นายเสน่ห์ วงษ์กำแหง
เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม สาขา การใช้ภาษาและผลงานวรรณกรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 
นายกิตติทัต ศรวงศ์
เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม สาขา ศิลปหัตถกรรมไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ในลำดับต่อไป

Facebook Comments Box