อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าว  อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทย

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น กิจกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกิน การให้ความสำคัญกับพิธีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นที่สำคัญคือ คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ/ผู้อาวุโส  บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการประกวดสูงวัยสุขภาพดี  โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   การประกวดระบายสี  โดยส่วนสื่อสารองค์กร  การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาฮาเฮ บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ  ส่วนกิจการนักศึกษา  และบริการซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๐๘.๓๐ น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน /เชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสงฆ์ อาราธนาศีล  พระภิกษุสวดพระพุทธมนต์ให้พร ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๐๙.๔๐ น.     พิธีเปิด
  รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน
  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๐.๑๐ น. การแสดงนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา ๑๐.๒๐ น.     การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
เวลา ๑๐.๓๐ น.     การแสดงของนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่
เวลา ๑๐.๔๐ น. การแสดงของผู้สูงอายุตำบลไทยบุรี
เวลา ๑๐.๕๐ น. การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชน
เวลา ๑๑.๐๐ น.     พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้อาวุโส /(ดนตรีไทยบรรเลงขณะรดน้ำ)
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน
   

 

Facebook Comments Box